چگونه برای ایجاد یک وب سایت چت vkontakte !!! نیاز به گام به گام دستورالعمل

چگونه یک ربات چت VKontakte ایجاد کنیم !!! نیاز به یک دستورالعمل گام به گام یا استفاده از سایت: http: //iii.ru/signup یا فقط در رایانه خود دارید) 1) php2 را بیاموزید) VK API3 را بیاموزید) بنویسید. به iii.ru بروید و اطلاعات ایجاد کنید. نرم افزار یکپارچه سازی ...